Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders.

In de algemene Gedragscode is nader gedefinieerd wat verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding. Deze uitgangspunten, die tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen), zijn waar mogelijk procedureel verankerd in de organisatie. Alle medewerkers dienen zich te committeren aan de regels vastgelegd in deze gedragscode. De Gedragscode leveranciers is een nadere uitwerking van de algemene gedragscode. Beide Gedragscodes sluiten aan op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.